Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement TENNISKLUB GROENENDAAL


Rechten en verplichtingen van de leden


Artikel 1

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen.


Artikel 2

De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar.

Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

 

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

 

Artikel 4

De seniorleden zijn verplicht om bardienst te vervullen, schoon te maken of dienen groenonderhoud te plegen.

Deze verplichting beperkt zich tot een leeftijd van 70 jaar, hierna is men vrij van deze verplichtingen.

 

In het begin van het kalenderjaar krijgen de leden per email van de barcommissie het verzoek om de te draaien bardienst zelf in te plannen op data naar keuze. Dit verzoek wordt door de commissie maximaal 2x gedaan, waarna de commissie de mogelijkheid heeft een lid zelf in te delen.

Ieder lid dient zorg te dragen voor het vervullen van het minimaal aantal aangegeven bardiensten. Dit kan jaarlijks variëren en zal zijn afgestemd op het aantal activiteiten in combinatie met het aantal bardienstplichtige leden. 

Bardiensten zijn er volgens het rooster van de barcommissie. Het aantal leden voor de betreffende bardienst wordt vastgesteld door de barcommissie.

Indien een lid een bardienst moet draaien op een datum waarop hij/zij verhinderd is, dient het betreffende lid zelf voor een vervanging zorg te dragen.

Uit de barcommissie worden telkenmale per week of per maand een coördinator aangewezen, die de leden bij wijze van service voor aanvang van de betreffende week nogmaals telefonisch attendeert op de komende bardienst. Indien telefonisch een lid niet kan worden bereikt zal de bevestiging per email volgen.

Indien een lid plotseling toch afwezig is, hetzij bijv. door ziekte of andere ernstige calamiteiten, zal het lid dit terstond doorgeven aan de coördinator.

Een lid kan zelf nog voor vervanging zorgen of een lid kan gebruik maken van de zogeheten “noodlijst”. Op deze noodlijst staan de namen van leden die tegen betaling van een vast bedrag de bardienst overnemen.

De vergoeding is door het bestuur vastgesteld op 10 euro per uur, te vergoeden door het betreffende lid. De coördinator geeft de naam van het lid wat dient te betalen door aan de penningmeester. De penningmeester ontvangt van het betreffende lid de vergoeding en betaald dit bedrag door aan het lid die de bardienst heeft overgenomen.

Voor de zaterdag- en zondagcompetitie worden zoveel mogelijk leden gebruikt die ook zelf competitie spelen. Voor de woensdagavond competitie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de leden die op zaterdag of zondag competitie spelen.

Indien een lid in gebreke blijft, hetzij met vervanging zoeken, hetzij met het betalen van de vergoeding aan de vereniging, zal slechts 2x een waarschuwing worden gegeven, de 3e waarschuwing is tevens een voordracht tot schorsing van het lid, wat betekent, dat het lid niet mag spelen. Het schorsen ontslaat het lid niet van zijn betalingsverplichting.

Het bestuur behoud het recht voor om in individuele gevallen anders te beslissen.

 

Artikel 5

Jeugdleden tot en met 14 jaar van Tielse tennisverenigingen hebben het recht om op vertoon van een geldig KNLTB pasje samen met een jeugdlid van TC Groenendaal gebruik te maken van de banen van TC Groenendaal. Dit kan alleen indien er banen beschikbaar zijn en tijdens de voor de jeugd vastgestelde tijden. 
 

 

 

 

 

Feesten op de club

 

Artikel 6

Na afstemming met en na toestemming van het bestuur heeft een lid van TC Groenendaal heeft de mogelijkheid om een feest te organiseren op de club.

De organisatie dient volledig in handen te zijn van leden van de club, deze organiserende leden zijn er tevens verantwoordelijk voor;

Er kan alleen dan een feest worden georganiseerd indien er geen reguliere activiteiten zijn’

Genodigden dienen voor 75% te bestaan uit leden van TC Groenendaal, uitzonderingen in overleg met het bestuur;

Alle dranken lopen via de club, de organisatie is niet gerechtigd om zelf dranken in te kopen.

Hapjes e.d. mogen worden ingekocht bij derden. Afspraken kunnen woorden gemaakt over de te rekenen verkoopprijzen vanuit TC Groenendaal met de barcommissie en het bestuur.

Halve fusten en/of aangebroken flessen drank worden in zijn geheel betaald.

Uitsluitend meerderjarigen mogen achter de bar staan.

Als borg dient men een bedrag van duizend euro (€1.000,00) vooruit te betalen, na afloop van het feest worden de verkochte dranken en eventuele schade hiermee verrekend. Ook voor rekening van de organisatie komen de schoonmaakkosten alsmede de extra containerkosten. De organisatie dient in overleg met het bestuur zelf zorg te dragen voor ontheffing van livemuziek e.d. Het is het bestuur wat uiteindelijk de “herrievergunning” aanvraagt.

 

Contributie

 

Artikel 7

In het begin van het kalenderjaar worden uiterlijk in de Algemen Leden Vergadering van de vereniging de contributiebedragen per soort lid vastgesteld.

Indien er sprake is van een verhoging van de contributie heeft ieder lid de mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen (volgens de statuten), zulks moet worden gedaan binnen 3 weken nadat de verhoging kenbaar is gemaakt.

De contributie zal per automatische incasso geïnd worden. Zodra de incassodatum bekend is, doch uiterlijk twee weken voor deze datum, zullen de leden per email van deze datum op de hoogte worden gesteld.

Indien niet of niet tijdig wordt betaald zal het betreffende lid geen speelpas ontvangen. Een niet betalend lid kan de toegang tot de tennisbanen worden geweigerd, ook voor de competitie of voor de aanvang van een toernooi.

Indien een lid helemaal niet betaald, ook niet nadat de penningmeester tot 2x toe een aanmaning heeft verzonden, zal het lid automatisch worden geschorst, terwijl gelijktijdig het lid niet van zijn verplichting tot betaling is ontheven. Eventueel zal inning van de contributie plaats hebben via de deurwaarder, de daarmee gepaard gaande kosten zijn voor het betreffende lid.

Een lid wat voor aanvang van het nieuwe jaar nog steeds niet heeft betaald, zal als lid van de vereniging worden geroyeerd.

Indien een lid wel wil betalen doch niet kan betalen is een betalingsregeling mogelijk.

Indien een persoon halverwege het seizoen/het kalenderjaar lid wordt, zal het bestuur de hoogte van de contributie vaststellen alsmede eventueel entree geld.

Het bestuur behoud het recht voor om in individuele gevallen anders te beslissen.

 

Vergaderingen


Artikel 8

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.


Artikel 9

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.


Artikel 10

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

 

 

Artikel 11

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 


Artikel 12

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

 

Commissies


Artikel 13

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke

commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.


Artikel 14

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.


Artikel 15

Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.


Artikel 16

De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

 • Het coördineren en het samenstellen van de teams in overleg met de clubtainer(s), die de selectie onder zijn/haar hoede heeft voor landelijke dan wel district competities.
 • Het organiseren van de Open toernooien en de clubkampioenschappen
 • Het organiseren van Mini kids toernooi en 2 weekenden jeugdtoernooi
 • Het creëren van optimale omstandigheden om de tennisspelers te laten spelen
 • Een goede taakverdeling binnen de TC om de activiteiten zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Zorgen voor een goede communicatie naar het bestuur en de leden.
 • Het aanstellen van de tennisschool, die les geven op ons park.
 • Tijdens de competitie zorgen voor de baanschema’s enz.
 • Aanspreekpunt van de spelers
 • Het bepalen van de contributie voor een deel van de selectiespelers. Bij hoge uitzondering kan een speler gevraagd worden om een team te complementeren. In dit geval geldt voor het eerste jaar een reductie op de contributie (competitie lid). Na dit jaar is men verplicht om volwaardig lid te worden en volledige contributie te betalen.

 

Reglement afhangbord

 

 1. er mag alleen gespeeld worden als men heeft afgehangen
 2. De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen met een zool geschikt voor gravel
 3. Het afhangen geldt voor zowel het enkel als het dubbelspel
 4. Na het spelen kunt u weer opnieuw afhangen
 5. Er kan nooit afgehangen worden op banen waar les wordt gegeven
 6. Tijdens de competitie en toernooien zijn er gewijzigde tijden om af te hangen
 7. Aanwijzingen van het bestuur of TC dienen te worden opgevolgd.
 8. Het niet naleven van één van bovengenoemde punten kan leiden tot het inleveren van het pasje.

 

 

 

 • Er kan gespeeld worden op 4 gravelbanen van 07.30 tot 23.00 uur in de avond, alleen tijdens toernooien, wedstrijddagen van de woensdag/zaterdag en zondag competitie is dit beperkt. Er kan dan gespeeld worden als er afgehangen wordt met een pasje beschikbaar gesteld door de KNLTB met daarop een foto en lidnummer. Men kan niet spelen op een pasje van een ander.
 • Een introducé kan 3 keer per worden meegenomen door een speler van onze club. Hij/zij betaald dan een vergoeding zoals  vastgesteld is tijdens de ALV van dat betreffende jaar. Deze vergoeding is terug te vinden in de tarieven lijst op de website en het reglementen boek achter de bar. Deze vergoeding wordt betaald aan diegenen die op dat moment bardienst heeft. Na 3 keer is het niet meer mogelijk, maar wordt men geacht lid te worden.
 • Op de banen is na het seizoen nog te spelen tot het niet meer mogelijk is door de weersomstandigheden, dit besluit ligt bij de groundsman die de banen onderhoud. Ieder lid moet zich hier aan houden.
 • Men is verplicht de baan na het tennissen te slepen en de daarbij behorende sleepnetten weer netjes op een vaste plaats zoals is aangegeven op de baan terug te hangen.
 • Flesjes, bananenschillen, die genuttigd zijn tijden de wedstrijd dienen ten allen tijden weer opgeruimd te worden na het spelen van een wedstrijd.

 

 

Besluitvorming

 

Artikel 17

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden

stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming

overgegaan.


Artikel 18

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet

aangenomen.

 

Artikel 19

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.

Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of

Huishoudelijk Regiement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.


Bestuur
 

Artikel 20

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.


Artikel 21

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.


Artikel 22

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op 25.000 euro.

 

 

 

 

 

Verplichtingen van het bestuur

 

Artikel 23

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden

van:

a.        namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;

b.        presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c.        de bezittingen en schulden van de vereniging.
 Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar
 pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder !id, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.


Aanmeldingsformulier


Artikel 24

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum en een geldig Nederlands bankrekeningnummer.

Wijzigingen hierin dienen terstond aan de leden administratie te worden doorgegeven.

De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsaktiviteiten. 

De leden zijn verplicht adresveranderingen en overige wijzigingen ten spoedigste aan de ledenadministrateur op te geven. De contributie dient plaats te vinden middels incasso van een geldig Nederlands bankrekeningnummer.

De vereniging is verplicht de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsaktiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.   

 

 

Slotbepalingen


Artikel 25

Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de vereniging.

 

Artikel 26
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering te Tiel, Tennisklub Groenendaal, op 31 maart 2012.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 344 610 669

T.C. Groenendaal

Prinses Marijkelaan 25
4002 AT Tiel

KVK-nummer

40156554